Klachten- en beroepsprocedure

Bella Boudoir BV wenst dat je tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met haar cursisten. Daarom werken wij steeds aan onze dienstverlening.

Toch kan het wel eens anders lopen dan gewenst of verwacht. In dat geval horen we graag van jou. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar jouw klachten. Meestal is een goed gesprek voldoende om jouw onvrede weg te nemen. Voor het geval dat niet zo is, hebben wij een klachtenregeling.

Indienen van een klacht

Je kunt kleine klachten mondeling indienen. Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld kan zijn het niet snel terugbellen of reageren op een mailverzoek. Is jouw klacht niet zo eenvoudig, dan kun je het beter op papier zetten.

Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval jouw naam en adres bevatten, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Zodra wij de schriftelijke klacht van jou hebben ontvangen, krijg je van ons een reactie en gaan we ons best doen om de klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Wat gebeurt er met jouw klacht?

De klacht wordt bij jouw studiebegeleider in behandeling gegeven. Er zal onmiddellijk contact met je worden opgenomen om een afspraak te maken om de klacht te bespreken. Het is ook mogelijk om deze bespreking telefonisch te houden. Van dit gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Hierna krijg je mondelinge uitleg en een brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies. Bella Boudoir BV streeft ernaar om één en ander binnen een termijn van twee weken af te ronden. Als er een langere tijd nodig is om een onderzoek te doen, wordt je hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gebracht waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bij de toelichting krijg je een indicatie wanneer de uitsluitsel wordt bekend gemaakt. Het spreekt voor zich dat jouw klacht altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. Bella Boudoir BV bewaart alle documenten omtrent een klacht gedurende 12 maanden.

Onafhankelijke partij

Wanneer je een klacht hebt over een medestudent of een medewerker van Bella Boudoir, dan kun je in eerste instantie terecht bij je studiebegeleider, docent of een medewerker die jij vertrouwt. Mocht dit niet tot jouw tevredenheid worden opgelost, dan kun je bij het hieronder genoemde meldpunt de klacht indienen. Het meldpunt klachten zal in eerste instantie proberen via de onderwijsmanager van jouw opleiding de klacht te laten behandelen. In laatste instantie komt de klacht terecht bij mevrouw Imane Essaghouini (Visagist), die onafhankelijk van Bella Boudoir BV is. Mevrouw Essaghouini is schriftelijk bereikbaar op imane_ess@live.nl. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend en kan alleen nog door de rechter gewijzigd worden.

Commissie van beroep

Als student kun je beroep aantekenen tegen beslissingen van de onafhankelijke partij. Het beroep moet je binnen twee weken na de beslissing indienen bij de directie door middel van een mail met de redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing.

De directie over de beroep is te bereiken via email: info@bellaboudoir.nl

Klachten over de afwikkeling van de examens

Het kan ook voorkomen dat je een klacht hebt over de afwikkeling van de examens. Zoals je eerder hebt kunnen lezen, besteedt Bella Boudoir BV de examinering uit aan KWC-uv. Alle examinerende instanties hebben een eigen klachtenprocedure, dus KWC-uv ook. Je kunt daarvoor kijken op hun website.

Stappenplan klachtenbehandeling

1. Schriftelijke melding.
2. Bevestiging van de ontvangst.
3. Maken van afspraak om de klacht te bespreken.
4. Opstellen van verslag over de klacht.
5. Mondelinge uitleg en brief toezenden van de uitkomst.