Algemene voorwaarden

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Zehra Altinsoy Beauty Academy en de cursist. ‘Zehra Altinsoy Beauty Academy’ is geregistreerd onder KvK 55263496.

Definities

Cursus: alle door Zehra Altinsoy Beauty Academy aangeboden diensten, waaronder in ieder geval de opleiding(en), hairstyling cursus(sen), workshop(s) en privé training(en).
Cursist: degene, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een cursus van Zehra Altinsoy Beauty Academy afneemt.
Cursusgeld: de prestatie in geld die de cursist aan Zehra Altinsoy Beauty Academy dient te voldoen voor een cursus.
Partijen: Zehra Altinsoy Beauty Academy en cursist tezamen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Zehra Altinsoy Beauty Academy ter zake diensten aan of voor cursist.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van cursist worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Inschrijving

1. Inschrijving voor een cursus van Zehra Altinsoy Beauty Academy geschiedt via de daarvoor voorziene inschrijvingsdocumenten of door het zo volledig mogelijk invullen en toezenden van het inschrijfformulier, en geldt voor de op het document of inschrijfformulier aangegeven cursus.
2. De inschrijving wordt door Zehra Altinsoy Beauty Academy gezien als aanvaarding van een aanbod en leidt na betaling van het inschrijfgeld tot een (juridisch) bindende overeenkomst.
3. De volgorde op de lijst van deelnemers aan een cursus wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst van het cursusgeld. Wanneer het maximum aan voorafbetaalde deelnemers is bereikt worden alle latere in volgorde van het tijdstip van betaling verschoven naar een volgende cursusreeks.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Zehra Altinsoy Beauty Academy heeft het recht de cursus(sen) op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Zehra Altinsoy Beauty Academy aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan cursist kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van cursist. Als de oorzaak van de wijziging aan Zehra Altinsoy Beauty Academy kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Zehra Altinsoy Beauty Academy. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 8 (“Aansprakelijkheid”). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zehra Altinsoy Beauty Academy zal cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening

1. Zehra Altinsoy Beauty Academy staat evenwel niet in voor het bereiken van een door cursist beoogd resultaat. De verbintenis tussen Zehra Altinsoy Beauty Academy en cursist ten aanzien van de dienstverlening is een inspanningsverplichting van Zehra Altinsoy Beauty Academy en geen resultaatverbintenis. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Zehra Altinsoy Beauty Academy niet in voor de inhoudelijke juistheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druken zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud op de website en andere door Zehra Altinsoy Beauty Academy gepubliceerde uitgaven.
2. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Zehra Altinsoy Beauty Academy niet in verzuim. Evenmin heeft cursist alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Zehra Altinsoy Beauty Academy is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel nietaanlevering door leveranciers van Zehra Altinsoy Beauty Academy, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Zehra Altinsoy Beauty Academy of haar (niet) ondergeschikte hulppersonen.
3. Als cursist constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Zehra Altinsoy Beauty Academy in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na constatering aan Zehra Altinsoy Beauty Academy schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Zehra Altinsoy Beauty Academy zal in voorkomende gevallen door cursist een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.
4. Zehra Altinsoy Beauty Academy behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma en cursusmateriaal organisatorische/inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, om welke reden ook, en dit zonder restitutie van enige cursusgelden.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

1. Zehra Altinsoy Beauty Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De cursist verkrijgt het gebruiksrecht van het verstrekte cursusmateriaal voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zehra Altinsoy Beauty Academy mag de cursist niets, ook geen gedeelten, openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze dan ook verveelvoudigen.

Artikel 6. Overmacht

1. Zehra Altinsoy Beauty Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld.
2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Zehra Altinsoy Beauty Academy worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Zehra Altinsoy Beauty Academy langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal cursist binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag overmaken naar Zehra Altinsoy Beauty Academy.
2. Cursist is van rechtswege in verzuim indien niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald. Cursist is alsdan verzuimrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
3. Door cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cursist dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Bij niet tijdige betaling is de cursist zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de cursist in verzuim is worden alle, voor de resterende duur van de afgenomen dienst, verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door de cursist aan Zehra Altinsoy Beauty Academy te worden voldaan. De cursist kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Zehra Altinsoy Beauty Academy tot het moment dat de achterstallige betalingen zijn voldaan. Voorts is Zehra Altinsoy Beauty Academy alsdan bevoegd de relatie met de cursist op te zeggen. Een eventueel
diploma/certificaat wordt door Zehra Altinsoy Beauty Academy niet uitgegeven zo lang een achterstand in de betalingen bestaat.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Zehra Altinsoy Beauty Academy is niet aansprakelijk voor schade die cursist lijdt door tekortkomingen van Zehra Altinsoy Beauty Academy en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zehra Altinsoy Beauty Academy.
2. Zehra Altinsoy Beauty Academy is evenwel niet aansprakelijk voor:
a) bij cursist of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door cursist of derden aan Zehra Altinsoy Beauty Academy of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van cursist of derden;
b) bij cursist of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Zehra Altinsoy Beauty Academy ingeschakelde (niet) ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Zehra Altinsoy Beauty Academy en de door Zehra Altinsoy Beauty Academy ingeschakelde derden voor door cursist of derden geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
4. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat cursist de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Zehra Altinsoy Beauty Academy schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9. Annulering

1. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte of ongeval of andere onvoorziene factoren.
2. Wanneer een cursist de inschrijving intrekt dan moet de annulering voor aanvang van de cursus, per email gericht aan info@bellaboudoir.nl ontvangen
zijn. Vermeld in het onderwerp van de email: annulering van ‘cursusnaam en cursusdatum’. In de tekst van de email dien je te beschrijven waarom de cursus geannuleerd wordt en tevens vermeld je je naam, achternaam en contactgegevens.
3. Indien een inschrijving door de cursist op deze wijze wordt geannuleerd, dan is de cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Tot zes weken voor aanvang van de cursus is bij annulering vervalt de inschrijvingskosten.
Bij annulering tussen 6 en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Binnen 1 week voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geldt tevens als de
cursist niet annuleert en ook niet op de cursus verschijnt. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus betaalt de cursist het gehele cursusgeld. Bij annulering om welke reden dan ook vindt geen terugbetaling van de inschrijfkosten plaats.
4. Zehra Altinsoy Beauty Academy kan een cursus annuleren indien de annulering dient te gebeuren door onbeschikbaarheid van docent(en), cursusruimte of onvoldoende deelname.
5. Zehra Altinsoy Beauty Academy kan een cursus annuleren, om
welke reden ook. Bij annulering door Zehra Altinsoy Beauty Academy ontvangt de cursist het betaalde cursusgeld binnen twee weken retour.
6. Indien een cursist een inschrijving wil uitstellen naar een andere cursusreeks, om welke reden
ook, dan wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Uitstellen van de inschrijving is alleen mogelijk naar de eerste twee opvolgende cursusdata. Bovendien kan de uitstelling enkel plaatsvinden nadat cursist de administratiekosten
van 25 euro heeft voldaan aan Zehra Altinsoy Beauty Academy.
7. Indien Zehra Altinsoy Beauty Academy een cursus wil uitstellen naar een latere datum, om welke reden ook, heeft de cursist het recht om kosteloos de cursus te annuleren op voorwaarde
dat dit gebeurt binnen 48 uur na kennisgeving van het uitstel.
8. Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per brief, of per email. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of emaildatum. Het enige emailadres dat
de cursist hiervoor kan gebruiken is info@bellaboudoir.nl

9. Een cursist die met een cursus is aangevangen, doch vervroegd is gestopt, om welke reden ook, heeft geen recht op restitutie van reeds betaald cursusgeld en is gehouden om indien het volledige cursusgeld nog niet zou zijn voldaan, het resterende bedrag aan cursusgeld alsnog te voldoen.

10. Indien Zehra Altinsoy Beauty Academy de cursus niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft Zehra Altinsoy Beauty Academy het recht de cursus kosteloos te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen: opstanden, natuurfenomenen, ziekte of overlijden docent enz.
11. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende
werkdag.
12. Er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn vangt aan direct na inschrijving. Binnen 14 dagen kan de cursist de inschrijving kosteloos annuleren via een email gericht aan info@bellaboudoir.nl.

Artikel 10. Privacy

Zehra Altinsoy Beauty Academy zal in het kader van de contractuele relatie met de cursist tijdens het registratieen inschrijvingsproces persoonsgegevens verzamelen. De cursist geeft door inschrijving ondubbelzinnig toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken conform hetgeen is bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens. Alle informatie die door cursist wordt verstrekt aan Zehra Altinsoy Beauty Academy wordt vertrouwelijk behandeld en wordt slechts aan derden verstrekt wanneer dit voor de uitvoering van de onderhavige contractuele relatie strikt noodzakelijk is en na toestemming door de cursist.

Artikel 11. Ontbinding

1. Cursist heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Zehra Altinsoy Beauty Academy, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als cursist op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Zehra Altinsoy Beauty Academy ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
2. Als Zehra Altinsoy Beauty Academy aansprakelijk is jegens cursist en/of tot nakoming gehouden, is Zehra Altinsoy Beauty Academy, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Zehra Altinsoy Beauty Academy tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Zehra Altinsoy Beauty Academy zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Zehra Altinsoy Beauty Academy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als cursist – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als cursist in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van cursist wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Zehra Altinsoy Beauty Academy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijk cursist betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van Zehra Altinsoy Beauty Academy dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt Zehra Altinsoy Beauty Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
5. Indien de cursist door middel van overtreding van de huisregels, met schade aan de belangen van Zehra Altinsoy Beauty Academy dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten als gevolg, behoudt Zehra Altinsoy Beauty Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
6. Bedragen die Zehra Altinsoy Beauty Academy heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12. Examens

Examens worden afgenomen door Zehra Altinsoy Beauty Academy. Voor elke opleiding krijgt de cursist één examenmogelijkheid. Deze vindt plaats aan het einde van de opleiding. Mocht de cursist het examen met onvoldoende resultaat afronden dan bestaat de mogelijkheid voor een eenmalige kostenloze herkansing (eerste herkansingsmogelijkheid). Voor deze eenmalige kostenloze herkansing (eerste herkansingsmogelijkheid) geldt dat de herkansende cursist zich gedurende de lessen voldoende moet hebben ingezet (dit is ter beoordeling aan Zehra Altinsoy Beauty Academy) en bovendien dient de cursist minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn geweest. Bij onvoldoende inzet of aanwezigheid van de cursist geldt voor deze eerste herkansingsmogelijkheid alsnog een eigen bijdrage van € 150,. Vanaf de tweede herkansingsmogelijkheid en verder, geldt altijd een eigen bijdrage van € 150,.

Artikel 13. Geschillen

1. De overeenkomst tussen Zehra Altinsoy Beauty Academy en cursist wordt beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen die tussen Zehra Altinsoy Beauty Academy en cursist mochten ontstaan naar aanleiding van een door Zehra Altinsoy Beauty Academy met cursist gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.